Why Have A Zbiorniki Betonowe?

Why Have A Zbiorniki Betonowe?